Skip to main content

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku osoby przed ukończeniem 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową,

 3. Sklep Internetowy - witryna internetowa działająca pod adresem www.flyboard-voucher.pl umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu voucherów na odbycie lotów z użyciem urządzeń Zapata-Racing, prowadzonych w obecności instruktora przez Awret Hubert Wawszczak (dalej: „Sprzedawca") z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Warszawskiej 38/21, numer NIP: 5361723567, REGON: 140707580, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 4. Sprzedawca - Awret Hubert Wawszczak z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Warszawskiej 38/21 ,numer NIP: 5361723567, REGON: 140707580, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 5. Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do zrealizowania aktywności (np. lotu na) określonej w tym dokumencie,

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Voucherów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 7. Zamówienie - oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Vouchera na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania Umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3.Vouchery oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są wolne od wad.
4.Podana na stronie www.flyboard-voucher.pl cena Vouchera ma charakter wiążący z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową. W przypadku stwierdzenia na stronie Sklepu Internetowego błędnego oznaczenia ceny Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed nadaniem Vouchera wiadomością email lub telefonicznie.
5.Ceny voucherów są podane w polskich złotych. Podane ceny stanowią kwoty brutto zawierające podatki, w tym VAT.
6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie Internetowym Voucherów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku realizacji.
7.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca obejmują komputer wyposażony w łącze internetowe oraz aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome.
8.Sprzedawca nie świadczy usług z zakresu dostawy Internetu ani innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie dostępu do stanowisk komputerowych lub urządzeń końcowych, za pomocą których możliwe jest dokonanie Zamówienia, leży po stronie Klienta.
9.Zamówienie zostaje złożone poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza zamówienia , zawierającego ilość i rodzaj zamawianych przez Klienta Voucherów.
10.Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11.Klient otrzyma zwrotnie potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji wraz z podaniem szczegółowych danych o Zamówieniu, w tym o cenie oraz koszcie i sposobie dostawy.
12.Potwierdzenie złożenia Zamówienia dokonane zostanie przez Sprzedawcę lub jego pracownika przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail).
13.Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży.
14.Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
15.Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na wskazanie przez niego błędnego adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu. Zamówienie po 1 dniu roboczym zostaje anulowane. W takiej sytuacji w razie woli zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru lub Vouchera koniecznym będzie ponowne złożenie Zamówienia z podaniem prawidłowych danych.
16.Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed otrzymaniem wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu.
17.Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

FORMY PŁATNOŚCI

18.Klient ma możliwość uiszczenia Ceny za Vouchery będące przedmiotem Umowy sprzedaży:

 1. Poprzez platformę płatniczą PayU,

 2. Gotówką przy odbiorze własnym.

19.W przypadku wyboru przez Klienta form płatności z pkt. 18.1 Voucher zostanie wysłany pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru dostawy osobistego odbioru w umówionym wcześniej miejscu nastąpi równoczesne spełnienie świadczeń.

SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (DOSTARCZENIA) TOWARU

20.Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
21.Termin realizacji Zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowienia z pkt. 22 Regulaminu. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej, o których mowa we wcześniejszych punktach Regulaminu.
22.Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że nie zrealizuje Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu, w którym świadczenie miało zostać zrealizowane, chyba że Klient wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Vouchera – wtedy Klient może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.
23.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia do realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia (przyjęcia do realizacji) Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia oraz o przyczynach braku możliwości realizacji Zamówienia. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
24.Koszt dostawy vouchera, ponoszony jest przez Sprzedawcę.
25.Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Vouchera przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Vouchera. Za wydanie rzeczy uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
26.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Voucherem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia:

 1. Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 2. Niekompletności przesyłki,

 3. Niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.
27.Odbiór Vouchera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
28.W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Vouchera .

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

29.Na wszystkie zamówione Vouchery w Sklepie Internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako podmiot gospodarczy.


ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, REKLAMACJE

30.Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.
31.Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może ponadto zamienić zakupiony, nieużywany Voucher na inny Voucher oferowany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od zakupu.
32.Uprawnienia wynikające z pkt. 36 i 37 mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu bądź chęci dokonania zamiany Towaru na adres: Awret Hubert Wawszczak, ul. Warszawska 38/21, 05-120 Legionowo lub adres e-mail: voucher@flyboard.pl
33.Konsument ponosi koszty dostawy związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży na odległość.
34.Wskazany powyżej w pkt. 32, 14- dniowy termin liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów termin ten liczony jest od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
35.W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
36.Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z uwzględnieniem postanowień pkt. 37. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
37.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
38.Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
39.Konsument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Voucher (w przypadku Voucherów papierowych bądź plastikowych) Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym, że sam odbierze Towar lub Voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Vouchera przed jego upływem na adres: Awret Hubert Wawszczak, ul. Warszawska 38/21, 05-120 Legionowo.
40.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera, chyba że Sprzedawca wyraził wolę ich poniesienia.
41.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
42.Zwracany przez Konsumenta Voucher należy opakować w odpowiedni sposób w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz z dołączonym oryginałem paragonu lub kserokopią faktury. Voucher winien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i dokumentami wydanymi przy realizacji Umowy sprzedaży na adres: Awret Hubert Wawszczak, ul. Warszawska 38/21, 05-120 Legionowo.
43.W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument ponosi koszty dostawy związane z wygaśnięciem tych umów.
44.Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

45.Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Vouchera z Umową Sprzedaży Vouchera zakupionego przez Konsumenta, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.
46.Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Voucher w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową,
47.W przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem roku od wydania Vouchera domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
48.Sprzedawca nie odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Vouchera z Umową, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział.
49.Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone na witrynie www.flyboard-voucher.pl o nie zawierają błędów lub niedokładności, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów Towarów. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się ze Sprzedawcą, dzwoniąc pod numer 796-456-333 lub pisząc na adres email voucher@flyboard.pl.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

50.Zakupione Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
51.Zakupione Vouchery doręczane są osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego InPost.
52.Uprawnionym do wykorzystania usługi wynikającej z otrzymanego Vouchera jest jego okaziciel. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług przysługujących Kupującemu na podstawie zniszczonego (w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zawartych), zagubionego bądź utraconego (w tym również w wyniku kradzieży) Vouchera.
53.Zakupione w danym roku kalendarzowym Vouchery ważne są do 7 września danego roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług przysługujących Kupującemu na podstawie Vouchera wydanego w poprzednim roku kalendarzowym lub w latach wcześniejszych.
54.Zakupione Vouchery mogą być realizowane wyłącznie na terenie HOTEL-u 500 położonego przy ul. Warszawskiej 31A w Zegrzu Południowym. W celu realizacji Vouchera, konieczne jest dokonanie uprzedniej rezerwacji lotu oraz uzyskanie potwierdzenia dostępności wybranego terminu przez Sprzedawcę. Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 796-456-333 lub e-mail: voucher@flyboard.pl. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji lotu w innym terminie niż zarezerwowany jeśli taka zmiana nie zostanie mu zakomunikowana na 7 dni przed zarezerwowanym terminem lotu.
55.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lotu w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych bądź warunków uniemożliwiających jego odbycie (m.in. obfite opady deszczu, burza, silny wiatr, szkwał oraz temperatura wody poniżej 16˚C).
56.FLYBOARD®/ JETPACK by ZR® jest sportem ekstremalnym – z tego względu FLYBOARD®/ JETPACK by ZR® mogą użytkować osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z usług wyłącznie za pisemną zgodą rodziców. Osoba nietrzeźwa lub będąca pod wpływem środków odurzających w terminie zarezerwowanym na lot FLYBOARD®/ JETPACK by ZR® nie może z niego skorzystać. Przepadek zarezerwowanego lotu nie uprawnia takiej osoby do żądania odbycia lotu w innym terminie bądź do zwrotu gotówki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

57.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Awret Hubert Wawszczak, ul. Warszawska 38/21, 05-120 Legionowo, email: voucher@flyboard.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

58.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
59.Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
60.Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
61.Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia i wskazania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
62.Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może zostać na każde żądanie Klienta dostarczony drogą elektroniczną.
63.Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019 r.